Τι είναι η ΔΑΣΤΑ

Τι είναι η ΔΑΣΤΑ;

Η ΔΑΣΤΑ πρόκειται στεγάζεται στην έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την Τρίπολη. Βασικός της ρόλος είναι ο συντονισμός των επιμέρους πράξων: Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ), Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) αλλά και η διασύνδεση με άλλους πιστοποιημένους οργανισμούς της Περιφέρειας (ΟΑΕΔ και Κέντρο Προώθησης Απασχολησιμότητας, Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο, ΓΓ Περιφέρειας Πελοποννήσου) αλλά και της χώρας γενικότερα. Για πρώτη φορά έχει προταθεί μια τέτοια συνέργεια μεταξύ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και φορέων Τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμών προώθησης της απασχόλησης. Η συνέργεια αυτή θα υλοποιηθεί με την συμμετοχή όλων σε ειδικές επιτροπές παρακολούθησης και συμβουλευτικής καθώς και σε κοινές δραστηριότητες και δράσεις .

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της ΔΑΣΤΑ είναι καταρχήν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και oι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο κεντρικός στόχος είναι να προσφέρει στους φοιτητές, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο. Εμμέσως, ωφελούνται οι επιπλέον ωφελούμενοι των τριών επιμέρους πράξεων (π.χ. εργοδοτικοί φορείς, μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Πρόβλημα - Στόχος

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας είναι η εύρεση εργασίας. Η ΔΑΣΤΑ έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού-στόχου της Πράξης, που είναι οι φοιτητές, πτυχιούχοι, μεταπτυχιακοί, διδάκτορες, για ενημέρωση, συμβουλευτική, διεύρυνση οριζόντων, προτάσεων μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης, προϋπηρεσίας, επαφών με φορείς. Οι ιδιαιτερότητες του κάθε επωφελούμενου καταγράφονται και ομαδοποιούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο με την βοήθεια του οποίου γίνεται και η διαχείριση και οργάνωση όλων των δράσεων. Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, καθοδήγηση άλλα και η άμεση επαφή με παραγωγικούς φορείς είναι οι πιο κρίσιμες ανάγκες των νέων σήμερα που όμως είτε είναι αδύνατο να υλοποιηθούν είτε χρονικά γίνεται πολύ καθυστερημένα. Η ΔΑΣΤΑ λοιπόν καλείται να καλύψει καινοτομικά αυτό το κενό μέσα στο Πανεπιστημιακό χώρο, που σημαίνει άμεση επαφή με το επωφελούμενο και σωστό χρόνο για την διαμόρφωση των εφοδίων του. Επίσης με την δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και πληροφόρησης (άμεση ενημέρωση και διαφάνεια), διαπροσωπικής επαφής (ιδιαιτερότητες και ψυχολογική στήριξη), ημερίδες/εκδηλώσεις (επαφές, διεύρυνση οριζόντων) η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ελπιδοφορεί για την κάλυψη όλων των αναγκών, στο τομέα αυτό, των νέων στην Περιφέρειά του.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΤΑ

 

Προοίμιο

 

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας συντάχθηκε από τον Καθηγητή Ιωάννη Θεοδωράκη Επιστημονικού Υπευθύνου της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υιοθετήθηκε από την Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και με τη συναίνεση του συντάκτη διαμορφώθηκε κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Δομής Απασχόλησης του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ), του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

 

Σκοπός του Κώδικα είναι   οι εν λόγω Δομές να συμπορευθούν στην προαγωγή των βασικών αρχών ηθικής και δεοντολογίας, οι οποίες αφορούν στις μεταξύ τους σχέσεις και τη σχέση τους με τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου  .

 Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν αποτελεί σύνολο νομικών κανόνων. Παραθέτει τις αρχές που οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των εμπλεκομένων Δομών και όλοι όσοι συμμετέχουν στην υλοποίηση των πράξεων των έργων αποδέχονται οικειοθελώς, καθώς θεωρούν ότι αυτές οι αρχές πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά τους. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες επιβάλλεται ηθικά να μεριμνούν για την εφαρμογή του και να διακατέχονται από αμεροληψία, φιλαλήθεια , εντιμότητα, ακεραιότητα, να επιδεικνύουν σεβασμό αναφορικά με τα δικαιώματα και την προσωπικότητα των άλλων και να προασπίζουν τη διαφύλαξη του κύρους της ακαδημαϊκής κοινότητας προς αποφυγή κάθε υποβιβασμού του.

 

Γενικές αρχές

 

Η ΔΑΣΤΑ και οι επί μέρους Δομές δεν υποθάλπουν διακρίσεις που μπορεί να οφείλονται στο φύλο, στο έθνος, στην ηλικία, , στη θρησκεία, στις πολιτικές πεποιθήσεις, στην ύπαρξη ειδικών αναγκών ή άλλων διαφοροποιήσεων. Οποιαδήποτε μορφή διάκρισης σε βάρος φοιτητών, αποφοίτων και οποιουδήποτε άλλου εμπλεκομένου στις δράσεις των δομών είναι σε κάθε περίπτωση καταδικαστέα από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 

Ρύθμιση επί μέρους ζητημάτων

 

Τα άρθρα που ακολουθούν αναφέρονται στην αντιμετώπιση ζητημάτων που είναι χρήσιμο να ρυθμιστούν προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία κάθε επί μέρους Δομής, υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ.

 

 

 

 

I.Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

 

Ορισμός

 

 Ως Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας νοείται η Δομή εκείνη του Πανεπιστημίου, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίζει τη διαμόρφωση στρατηγικής του Ιδρύματος σε θέματα Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, με την ενεργό συμμετοχή των επιμέρους Δομών (Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας), των φοιτητών και απόφοιτων, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων του Ιδρύματος (σύλλογοι φοιτητών, διδάσκοντες). Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από τις συνεδριάσεις των επιτροπών της ΔΑΣΤΑ, αλλά και με διαβουλεύσεις σε επίπεδο Ιδρύματος και αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, σκοπός της ΔΑΣΤΑ είναι να διευκολύνει το συντονισμό των Δομών αναλαμβάνοντας το συνολικό σχεδιασμό και την εποπτεία των δραστηριοτήτων τους (δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, υποβολή των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των επιμέρους Δομών).

Οι προϋποθέσεις για τη διεύρυνση της δικτύωσης και των ενδεχόμενων συνεργασιών εξασφαλίζονται χάρη στο σχεδιασμό της ΔΑΣΤΑ, που έγινε έτσι ώστε αυτό να αποτελεί το κύριο σημείο επαφής του Ιδρύματος με φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Παράλληλα, η συγκέντρωση και ο συντονισμός της δικτύωσης σε επιτελικό επίπεδο εξασφαλίζουν τη διάχυση και τη βέλτιστη αξιοποίησης της δικτύωσης αυτής από όλες τις σχετικές δομές.

Τέλος, ο συνολικός συντονισμός των δράσεων των επιμέρους Δομών και της υλοποίησης κοινών δράσεων υπό την αιγίδα της ΔΑΣΤΑ (εκδηλώσεις, προβολές και δημοσιότητα) οδηγεί στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, στην αποφυγή επικαλύψεων και επαναλαμβανόμενων δράσεων, αλλά και στην ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων των πράξεων σε επίπεδο Ιδρύματος και στο ευρύτερο κοινό.

 

Συντονιστική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ

 

Στη Συντονιστική Επιτροπή προεδρεύει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ. H Επιτροπή αυτή συγκροτείται από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, του Γραφείου Διασύνδεσης και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει σε συχνά και τακτά χρονικά διαστήματα και λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο την πολιτική και τη στρατηγική της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους Δομών, τους βασικούς άξονες δράσης και τα ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν κάτι τη διάρκεια υλοποίησης των έργων. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, θα έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της ΔΑΣΤΑ.

 

Ιδρυματική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ

 Ο ρόλος της Ιδρυματικής Επιτροπής είναι κυρίως επικουρικός ως προς τη Συντονιστική Επιτροπή και αποσκοπεί στη διασφάλιση της εκπροσώπησης του συνόλου του Ιδρύματος, στη διαμόρφωση της στρατηγικής της ΔΑΣΤΑ, καθώς και στο συνεχή και σαφή προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών σε όλες τις μονάδες του Ιδρύματος. Προεδρεύει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ, Η Ιδρυματική Επιτροπή περιλαμβάνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των ΜΟΚΕ, ΓΔ και ΓΠΑ και έναν εκπρόσωπο από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Συμβουλευτική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ

 

 Ο χαρακτήρας της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός ως προς την Ιδρυματική και Συντονιστική Επιτροπή. Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελεί μηχανισμό διαβούλευσης με εισηγήσεις που αφορούν στην προσαρμογή της ΔΑΣΤΑ στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις και στα «πραγματικά δεδομένα» της αγοράς εργασίας και του επιχειρηματικού κόσμου. Η σύνθεσή της περιλαμβάνει τον αρμόδιο Αντιπρύτανη ως Πρόεδρο, τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου, έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Περιφερειακού Τμήματος Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, έναν εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2,  και ενδεχομένως εκπροσώπους και άλλων φορέων, εφόσον οι προαναφερόμενοι φορείς συμφωνούν για τη συμμετοχή τους. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει καθαρά συμβουλευτικό ρόλο αναφορικά με τις  αποφάσεις της Συντονιστικής και τον τρόπο υλοποίησης των προγραμματισμένων δράσεων της ΔΑΣΤΑ και των επί μέρους Δομών.

 

IΙ. Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ)

 

Ορισμοί

 

Ως Γραφείο Διασύνδεσης νοείται η Δομή εκείνη του Πανεπιστημίου που στηρίζει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγικό διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό μεσολαβεί μεταξύ των φοιτητών και αποφοίτων των Πανεπιστημίου και των εργοδοτικών οργανώσεων ό εργοδοτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του, με σκοπό την κάλυψη υπαρχουσών θέσεων εργασίας.

Ως εργοδοτικός οργανισμός νοείται το νομικό πρόσωπο τα μέλη του οποίου μπορούν να συμβληθούν ως εργοδότες με τους φοιτητές και τους αποφοίτους.

Ως εργοδότης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο απασχολεί ή ζητεί να απασχολήσει φοιτητές ή αποφοίτους, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση έργου είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι για την εργασία αυτό δίδεται αποζημίωση. Επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου ως εργοδότης νοείται και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δέχεται να προσλάβει φοιτητές με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ακόμα κι αν από τη μεταξύ τους συμφωνία δεν προκύπτει υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης.

 

 

Σχέσεις Γραφείου Διασύνδεσης με τρίτους

 

Α. Φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης προβαίνει σε σειρά ενεργειών ανάμεσα στις οποίες εντάσσεται και η ενεργή υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα που αφορούν την σταδιοδρομία τους. Το Γραφείο Διασύνδεσης στοχεύει στην προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και με βάση τα παρεχόμενα σε αυτό στοιχεία παρέχει πληροφόρηση, που είναι στο μέτρο του εφικτού ακριβής, πλήρης, σύγχρονη και ανεξάρτητη των προσωπικών πεποιθήσεων των στελεχών του. Ανταποκρίνεται στα αιτήματα και παρέχει τις υπηρεσίες του με αντικειμενικότητα, συνέπεια, επιμέλεια, υπευθυνότητα και αίσθημα επαγγελματισμού. Επίσης, αποφεύγει τη δημιουργία ιδιαίτερων σχέσεων με τους φοιτητές, καθώς παρόμοια συμπεριφορά είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μη αντικειμενικό λήψη αποφάσεων. Παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται από τον ίδιο το φοιτητή/απόφοιτο, για την ακρίβεια των οποίων ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος. Το Γραφείο μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών προς φοιτητή/απόφοιτο εφόσον διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία και πληροφορίες που αυτός δήλωσε είναι ανακριβή ή ψευδή.

Τα στελέχη του Γραφείου μπορούν να αρνηθούν την παροχή υπηρεσιών προς φοιτητή/απόφοιτο αν ο τελευταίος ενεργεί καταχρηστικά ή αντίθετα στις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Το Γραφείο Διασύνδεσης, αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες των αποφοίτων του Ιδρύματος και μετά την αποφοίτησή τους, μεριμνεί για την υποστήριξή τους με τον πιο πρόσφορο τρόπο ακόμη και εάν αυτοί κατοικούν εκτός της περιφέρειας όπου εδρεύει το Ίδρυμα. Το Γραφείο Διασύνδεσης προστατεύει και δεν κοινοποιεί σε τρίτους την πληροφόρηση που δίνουν οι χρήστες της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σχετικά με τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει το ίδιο επίπεδο και είδος υπηρεσιών σε φοιτητές, απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές ανεξάρτητα από το ίδρυμα αποφοίτησης και τη χώρα προέλευσης.

Τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης που είναι επιφορτισμένα με την παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη επιχειρηματικών πλάνων διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και γνώση, ενώ το Γραφείο Διασύνδεσης μεριμνά για την εκπαίδευσή τους. Το Γραφείο Διασύνδεσης υποστηρίζει τη διαδικασία του mentoring (συμβουλευτική καθοδήγηση) σε ζητήματα Απασχόλησης και διαμορφώνει εκ των προτέρων τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να εξυπηρετηθούν οι εμπλεκόμενοι. Οι επαφές των εμπλεκομένων στη διαδικασία του mentoring είναι απόρρητες και το Γραφείο Διασύνδεσης δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση για το περιεχόμενο των επαφών μεταξύ mentor και φοιτητή/τελειόφοιτου, ούτε να το κοινοποιεί σε τρίτους. Τα στοιχεία των mentors (επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι αναλαμβάνουν εθελοντική να καθοδηγήσουν τους φοιτητές σε ζητήματα Απασχόλησης), καθώς και των φοιτητών και τελειοφοίτων που λαμβάνουν μέρος στην διαδικασία τηρούνται εμπιστευτικά. Το Γραφείο Διασύνδεσης παίρνει μέτρα για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των αρχείων και των επαφών με φοιτητές και αποφοίτους και λαμβάνει την συγκατάθεσή τους για την συλλογή, επεξεργασία, ανταλλαγή και προώθηση πληροφοριών που τους αφορούν εκτός εάν αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με το Νόμο 3471/2006 , τον περί προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (που αφορά στις προϋποθέσεις για την επεξεργασία τους, με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής).

 

Εργοδοτικοί οργανισμοί και εργοδότες

 

Ο ενδιαφερόμενος εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ηθική και σύννομη συμπεριφορά των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και για την τήρηση του παρόντος κώδικα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης. Οι υπεύθυνοι πρόσληψης των επιχειρήσεων οφείλουν να σέβονται τις διαδικασίες που ακολουθούν τα Γραφεία Διασύνδεσης και να απέχουν από παραπλανητικές ή αόριστες ανακοινώσεις, και γενικότερα να αποφεύγουν οποιαδήποτε αντιδεοντολογικό συμπεριφορά. Οι υπεύθυνοι πρόσληψης πρέπει να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στο Γραφείο Διασύνδεσης για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας και για τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψή της και να προτείνουν ένα λογικό χρονικό διάστημα προκειμένου να προλάβουν να ανταποκριθούν οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, ενδείκνυται να αναφέρουν τόσο τις προοπτικές εξέλιξης όσο και τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε ο προηγούμενος εργαζόμενος από την συγκεκριμένη θέση εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από Γραφείο Διασύνδεσης ή τον ενδιαφερόμενο. Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να παρέχουν κάθε απαραίτητο στοιχείο-υλικό στο Γραφείο Διασύνδεσης, έτσι ώστε αυτό να διαμορφώσει πλήρη εικόνα για την ιστορία της επιχείρησης και τις προοπτικές της.

 

 

ΙΙI.Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)

 

Ορισμός

 

Ως Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ ) νοείται η Δομή εκείνη του Πανεπιστημίου η οποία παρέχει υπηρεσίες που στοχεύουν στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των φοιτητών και γενικότερα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης, μέσα από την καλλιέργεια των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Ειδικότερα, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- οργάνωση και υλοποίηση διδασκαλίας μαθημάτων επιλογής σχετικά με την καινοτομικό δραστηριότητα και την επιχειρηματικότητα

- αρωγό επιχειρηματικού σχεδιασμού, η οποία περιλαμβάνει:

  • υποστήριξη επιχειρηματικών προσπαθειών, μέσω της παροχής εξατομικευμένης στήριξης, στο επίπεδο του σχεδιασμού, για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών
  • διοργάνωση «Ανοιχτών Σεμιναρίων Ειδικής Θεματολογίας», με έμφαση σε συγκεκριμένα ζητήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
  • οργάνωση και υλοποίηση «Εντατικών Σεμιναρίων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας».
  • υποστήριξη άλλων δράσεων σχετικών με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομικό δραστηριότητα στο πλαίσιο της δράσης του Πανεπιστημίου

 

Επωφελούμενοι των μαθημάτων της ΜΟΚΕ

 

Ως επωφελούμενοι των μαθημάτων της ΜΟΚΕ ορίζονται οι φοιτητές εκείνοι, οι οποίοι δικαιούνται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου που έχουν εντάξει τα εν λόγω μαθήματα στα Προγράμματα Σπουδών τους. Προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να συμμετέχουν στις εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές οφείλουν, πέρα από τη δήλωση του μαθήματος στη Γραμματεία του Τμήματός τους, να προβούν και σε ηλεκτρονικό εγγραφή, όπως αυτό ορίζεται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε μαθήματος και στην αρχή του σχετικού ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε ότι αφορά στα προσωπικά στοιχεία που οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν κατά την ηλεκτρονικό τους εγγραφή, κρίνεται θεμιτό η αξιοποίησή τους για ζητήματα που αφορούν μόνο στην υλοποίηση των μαθημάτων και σχετικών με αυτά δραστηριοτήτων, καθώς και για την παρακολούθηση της πορεία τους – και ειδικότερα την ανάληψη επιχειρηματικός δράσης - μετά την αποφοίτησή τους από το ΠΠ. Κατά τα άλλα, υπάρχει ισχύουσα δέσμευση μη κοινοποίησης των στοιχείων για ζητήματα διαφορετικά από αυτά που ρητά προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

 

Εργασίες φοιτητών (επιχειρηματικές ιδέες – επιχειρηματικά σχέδια)

 

Η ΜΟΚΕ δεσμεύεται να μην προβαίνει σε κοινοποίηση, δημοσίευση ή αξιοποίηση των εργασιών των φοιτητών εκτός του μαθήματος και γενικότερα εκτός πλαισίου ΜΟΚΕ, παρά μόνο αν συγκατατίθενται γραπτώς οι εμπλεκόμενοι φοιτητές ή εφόσον παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στα πέντε έτη από τη στιγμή της εκπόνησής τους. Σε κάθε περίπτωση, η ΜΟΚΕ δεσμεύεται ότι η όλη διαδικασία θα χαρακτηρίζεται από σεβασμό στο πνευματικό έργο του φοιτητή. Σχετικά με την πρόσβαση άλλων φοιτητών που παρακολουθούν τα μαθήματα της ΜΟΚΕ σε Εργασίες που έχουν εκπονηθεί σε παλαιότερα εξάμηνα, αυτό επιτρέπεται με τους εξής όρους:

i) οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν παλαιότερες Εργασίες μόνο επί τόπου, χωρίς δικαίωμα δημιουργίας και τήρησης έντυπου ούτε ηλεκτρονικού αντιγράφου

ii)οι φοιτητές υποχρεούνται να κάνουν βιβλιογραφική αναφορά στην εργασία που συμβουλεύτηκαν, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη της δικός τους εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η ΜΟΚΕ δικαιούται να τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο που να περιλαμβάνει τις Εργασίες των φοιτητών των μαθημάτων της, χωρίς να απαιτείται να ξεχωριστό προηγούμενη συγκατάθεση των τελευταίων.

 

 

Συμπληρωματικές στη διδασκαλία δραστηριότητες

 

Τα σεμινάρια που υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων της ΜΟΚΕ είναι καταρχήν ανοιχτά, εκτός αν ο ομιλητής ζητήσει να είναι κλειστά. Ως mentoring νοείται η συμβουλευτικό καθοδήγηση των φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας από μέντορες, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων. Οι μέντορες αναλαμβάνουν εθελοντικά να καθοδηγήσουν τους φοιτητές στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων τους. Για τη συμμετοχή στις επισκέψεις που διοργανώνει η ΜΟΚΕ σε επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς τηρείται σειρά προτεραιότητας. Ειδικότερα, η ΜΟΚΕ ανακοινώνει τις διαθέσιμες για κάθε επίσκεψη θέσεις, οι οποίες αρχικά καλύπτονται, με σειρά προτεραιότητας δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής, από φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται η επίσκεψη. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από τους παραπάνω φοιτητές, στην επίσκεψη μπορούν να συμμετέχουν και τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΠ, τηρώντας και πάλι σειρά προτεραιότητας δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής.

 

 

Ιστοσελίδα - Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Η ΜΟΚΕ επιφυλάσσεται να καθορίσει σε ποιον βαθμό και σε ποιους χρήστες της ιστοσελίδας θα είναι προσβάσιμο το εκπαιδευτικό υλικό της. Σε κάθε περίπτωση, η ΜΟΚΕ κρίνει αν θα διαθέσει ή όχι το σύνολο ή μέρος του υλικού λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε περιστάσεις. Σε ότι αφορά στις μελέτες περίπτωσης που έχουν αναπτυχθεί από τη ΜΟΚΕ, αυτό υποχρεούται:

α) να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων τους και

β) να ζητάει εκ των προτέρων άδεια για κάθε μορφή αξιοποίησής τους, από το νομικό εκπρόσωπο ό τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην οποία αφορά η μελέτη περίπτωσης, εφόσον αυτό περιλαμβάνει μη δημοσιευμένα για την επιχείρηση δεδομένα.

 

Σχετικά με την Αρωγή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

 

Επωφελούμενοι της Αρωγής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

 

Η ΜΟΚΕ ορίζει ποιοι είναι οι επωφελούμενοι της Υπηρεσίας, δίνοντας προτεραιότητα κατά φθίνουσα σειρά:

 i) στους φοιτητές του ΠΠ

ii) στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΠ

iii) στους αποφοίτους του ΠΠ

iv) στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΠ

 v) σε φοιτητές και νέους απόφοιτους (έως 3 έτη από την αποφοίτηση) άλλων Ιδρυμάτων.

 

Ειδικότερα σε ότι αφορά στα «Εντατικά Σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», η ΜΟΚΕ ορίζει ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτά, ενώ την απόφασή της οφείλει να γνωστοποιείται με σχετική ανακοίνωση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σχετική νομοθεσία

 

Οι σχετικές με τα πνευματικά δικαιώματα ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου, στο νόμο 2121/1993. Ειδικές ρυθμίσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ερευνητικής ή άλλης έμμισθης εργασίας περιλαμβάνονται στο νόμο 1733/1988, ο οποίος ρυθμίζει το νομικό πλαίσιο αναφορικά στις εφευρέσεις.

 

 

ΙV. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

Ορισμοί

Ως Γραφείο Πρακτικής Άσκησης νοείται η Δομή εκείνη του Πανεπιστημίου που προάγει την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος σε επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε οι φοιτητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο Πανεπιστήμιο και να ενταχθούν ευκολότερα στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.

 

Α. Προπτυχιακοί φοιτητές

 

Έντυπα της Πρακτικής Άσκησης

 Οι φοιτητές είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα της ορθής συμπλήρωσης και της έγκαιρης επιστροφής των Εντύπων που θα παραλάβουν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός τους.

 

Υποχρεώσεις

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε φορείς Απασχόλησης επιβάλλεται να έχει εκπαιδευτικό αλλά και επαγγελματικό χαρακτήρα. Ο φοιτητής που ασκείται σε έναν φορέα πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις αλλά και να απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζόμενους του φορέα, ώστε να αποκτήσει επαγγελματικό συνείδηση. Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων κατά την περίοδο της άσκησής τους, την οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Πανεπιστήμιο.

Στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης οι φοιτητές καλούνται να:

i)                         ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες, γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση, η αμοιβή και η κατοχύρωση των ημερών που ασκήθηκαν,

ii) είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την περαιτέρω συνεργασία του Πανεπιστημίου με τους φορείς Απασχόλησης,

iii) συμμετέχουν στις συναντήσεις με τον επόπτη Καθηγητή τους και τον επόπτη από τον φορέα απασχόλησής τους, και να απευθύνονται σε αυτούς για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει

iv) φροντίζουν για την τακτικό προσέλευσή τους στο φορέα Απασχόλησης, την πιστό τήρηση των ωραρίων και την υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται, συμβουλευόμενοι τον επόπτη τους από το φορέα, και

v) συμπληρώνουν τα Έντυπα Αξιολόγησης που θα τους δοθούν για αυτό το σκοπό από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός τους.

 

 

Β. Φορείς Απασχόλησης

 

 Ο φορέας Απασχόλησης αφενός μεν υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές συνθήκες εργασίας όμοιες με των υπολοίπων εργαζομένων όσον αφορά στην ασφάλεια, τη μεταχείριση, την υγιεινή, και το σεβασμό στην προσωπικότητά τους. Ο χειρισμός μηχανημάτων, συσκευών ή εργαλείων, η διεξαγωγή μετρήσεων και οποιαδήποτε εξειδικευμένη και επικίνδυνη εργασία, θα αναλαμβάνεται από το φοιτητή μέχρι το σημείο εκείνο που επιτρέπει ο φορέας και προβλέπουν οι κανόνες ασφαλείας και σε συνεννόηση με τον επόπτη Καθηγητή. Σε επίπεδο διαδικασιών, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου για την απασχόληση του φοιτητή, ο φορέας Απασχόλησης δεσμεύεται ως προς τα ακόλουθα:

i) να συνεργαστεί με τον επόπτη Καθηγητή στο σχεδιασμό του πλάνου και του προγράμματος εργασιών του φοιτητή,

ii) να μεριμνά για την τήρηση του πλάνου και του προγράμματος εργασιών, καθώς και για την απασχόλησή του φοιτητή στο αντικείμενο που συμφωνήθηκε κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης,

iii) να συμμετέχει, σε περίπτωση που του ζητηθεί, σε συναντήσεις με τον επόπτη Καθηγητή και το φοιτητή και να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους,

iv) να επικοινωνεί με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και ειδικότερα με τον επόπτη Καθηγητή για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος,

v) να συμπληρώσει το σχετικό με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Έντυπο Αξιολόγησης και να υπογράψει τη «Βεβαίωση Πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης» με την ολοκλήρωση της Άσκησης του φοιτητή, και

vi) να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα σε πιθανό μελλοντικό περαιτέρω συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο.

 

Τέλος, oι εργοδότες υποχρεούνται, στην περίπτωση που προσλάβουν φοιτητές μέσα από τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης των ιδρυμάτων που υποστηρίζονται από το Γραφείο Διασύνδεσης να προβλέπουν ειδικές άδειες εξετάσεων ώστε οι εργαζόμενοι φοιτητές να διευκολύνονται στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Η συμμετοχή στις εξετάσεις θα αποδεικνύεται από σχετικό βεβαίωση που εκδίδεται από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος του Πανεπιστημίου, με τη σχετικό έγκριση του υπεύθυνου διδάσκοντα.

 

Τελευταία διάταξη

 

Όλες οι διατάξεις του παρόντος ερμηνεύονται βάσει της αρχής της καλής πίστης και του σεβασμού των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Τυχόν αντιδεοντολογικές συμπεριφορές από όσους εργάζονται στις Ομάδες Υλοποίησης των Έργων, από υπαλλήλους που ανήκουν στο διοικητικό - εκπαιδευτικό προσωπικό και τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, καθώς και από εργοδότες ή φοιτητές ή απόφοιτους του Ιδρύματος πρέπει να αποφεύγονται. Σταθερή επιδίωξη της ΔΑΣΤΑ είναι η καλοπροαίρετη και αγαστή συνεργασία των στελεχών της και των στελεχών των επιμέρους Δομών με τους φοιτητές, τους απόφοιτους και τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και η προαγωγή των ηθικών αρχών οι οποίες δέον είναι να διέπουν την παραγωγικό διαδικασία και την αγορά εργασίας.

 

Ο κώδικας αυτός εγκρίθηκε ως προς τα περιεχόμενα του  από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι οποίοι είναι οι εξής: κ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Καθηγητής , Αναπληρωτής Πρύτανη, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, κ.  Αθανάσιος Κατσής, Καθηγητής, Υπεύθυνος της Πράξης Πρακτική Άσκηση, κ.  Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής, Υπεύθυνος της Πράξης Γραφείο Διασύνδεσης και κ. Αθανάσιος Κριεμάδης, Καθηγητής, Υπεύθυνος της Πράξης Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.